ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมออกกำลังกาย

มหกรรมออกกำลังกาย

14-09-2561 Hits:764

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

15-08-2561 Hits:754

กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส

10-08-2561 Hits:713

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง"

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง…

03-08-2561 Hits:766

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

31-07-2561 Hits:756

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

19-07-2561 Hits:786

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 hot
ขนาดไฟล์:
1.29 MB
วันที่:
07 กันยายน 2559
ดาวน์โหลด:
2 x

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด  1  ตัน  ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ         ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  110  กิโลวัตต์ จำนวน  ๑  คัน  ตามแบบบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 และเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 7/๒๕๕9  ลงวันที่  8  กันยายน ๒๕๕9       

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้               

                   ๑. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 

                   2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์      

                   3. ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา      

                   4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิหรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   5. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนตำบลยาง  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

6. ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ ๗87,๐๐๐  บาท ( เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )       

                   กำหนดขายเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่   8  กันยายน  2559  ถึงวันที่  22 กันยายน  2559  ระหว่างเวลา  08.30 - 16.30 น.   ณ   กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลยาง  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี และยื่นซองสอบราคาในวันที่  23  กันยายน   2559  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับตำบล  ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน (ชั้น 2)  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.30 น. และกำหนดเปิดซองในวันที่   26  กันยายน  2556 เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับตำบล  ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน (ชั้น  2)  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   2,500 บาท  ได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่   8  กันยายน  2559  ถึงวันที่  22 กันยายน  2559  เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น.   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th     ของกรมบัญชีกลาง  หรือที่เว็บไซต์  www.tambonyang.go.th  หรือสอบถามรายละเอียด ทางโทรศัพท์หมายเลข  0  4585  9457  ในวันและเวลาราชการ

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download